Algemene voorwaarden

Art. 1:

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de BV Willemsens Technieken, behoudens uitdrukkelijke en geschreven afwijking. Ingeval van betwisting/tegenstrijdigheid met andersluidende bepalingen, primeren steeds de algemene voorwaarden van de BV Willemsens Technieken. Afwijkende bedingen van de algemene voorwaarden van de BV Willemsens Technieken gelden slechts met betrekking tot die punten waar ze uitdrukkelijk betrekking op hebben.

Art. 2:

De prijsoffertes uitgaande van de BV Willemsens Technieken zijn slechts rechtsgeldig en bindend wanneer zij werden ondertekend door haar zaakvoerder of diens aangestelde. De prijsoffertes blijven geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de prijsofferte.

Art. 3:

De door de BV Willemsens Technieken meegedeelde leveringstermijn is slechts een streefdatum die haar op generlei wijze verbindt. In geval een levering niet binnen de uitvoeringstermijn geschiedt en dit te wijten is aan toeval en/of overmacht, dan is de BV Willemsens Technieken geen vergoeding verschuldigd aan de klant.

Art. 4:

Klachten wegens zichtbare gebreken dienen door de klant, op straffe van verval, binnen de 3 dagen na de uitvoering van de aannemingswerken per aangetekende brief te geschieden, bij gebreke waaraan deze geacht worden definitief te zijn aanvaard. Na deze termijn worden klachten van de klant m.b.t. de zichtbare gebreken niet meer aanvaard en is er geen verhaal meer mogelijk t.o.v. de BV Willemsens Technieken voor de zichtbare gebreken. Klachten wegens eventuele verborgen gebreken dienen, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de ontdekking van het gebrek per aangetekend schrijven door de klant te worden gemeld aan de BV Willemsens Technieken.

Art. 5:

De facturen van de BV Willemsens Technieken zijn, behoudens voorafgaande schriftelijke toegestane afwijking, die alsdan dient te worden vermeld op de factuur, contant betaalbaar vanaf de factuurdatum. Betaling dient steeds plaats te vinden, zonder enige korting, op de maatschappelijke zetel van de BV Willemsens Technieken. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar op het verschuldigde factuurbedrag vanaf de factuurdatum, evenals een gerechtelijke intrest gelijk aan de conventionele intrest (10 %/jaar), evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigd factuurbedrag, met een minimum van 25 € per openstaand factuurbedrag, één en ander onverminderd de overige rechten die de BV Willemsens Technieken uit hoofde van wanprestatie en uit hoofde van haar algemene voorwaarden kan doen gelden t.o.v. de klant. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bij niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming van enige betalingsverplichting van de klant, behoudt de BV Willemsens Technieken zich het recht voor om al haar verplichtingen jegens de klant op te schorten totdat de klant diens betalingsverplichting is nagekomen (ENAC-clausule). Tevens behoudt de BV Willemsens Technieken zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder enige
voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Klachten die de facturatie betreffen dienen binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van de BV Willemsens Technieken. Aanvaarding van een factuur geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden van de BV Willemsens Technieken.

Art. 6:

Alle door de BV Willemsens Technieken geleverde goederen blijven haar exclusieve eigendom totdat de volledige prijs, in voorkomend geval, te vermeerderen met de conventionele/gerechtelijke intresten en de forfaitaire schadevergoeding, zoals voorzien in Art.3 van de algemene voorwaarden, evenals de eventuele gerechtskosten, zijn voldaan.

Art. 7:

Op de door de BV Willemsens Technieken geleverde en geïnstalleerde goederen geldt de normale fabriekswaarborg. Binnen deze waarborgtermijn zal de BV Willemsens Technieken tot herstelling overgaan. De waarborg van de BV Willemsens Technieken vervalt indien de klant zelf wijzigingen in of herstellingen aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, nieuwe maatregelen van overheidswege, normale slijtage, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, of naar oordeel van de BV Willemsens Technieken op ondeskundige wijze is behandeld of onvoldoende is onderhouden.

Art. 8:

Indien verschillende personen gelijktijdig als klant optreden, zijn zij hoofdelijk en solidair, de ene bij gebreke aan de andere, gehouden tot alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Art. 9:

Al de overeenkomsten tussen de BV Willemsens Technieken en de klant zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting en/of geschil omtrent de overeenkomst tussen de BV Willemsens Technieken en de klant, is de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (afdeling Turnhout) exclusief bevoegd.

Art.10:

De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door de BV Willemsens Technieken verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd bekijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan de BV Willemsens Technieken. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.